top of page

FORSIKRING

Innhold

 • Hvem gjelder forsikringen for?

 • Hvor gjelder forsikringen?

 • Hva dekkes?

 • Hva dekkes ikke?

Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)

Bedrifts og produktansvar gjelder for:

 • Medlemmer av foreningen 

 • Studenter med medlemskap

Hvor gjelder forsikringen?

I Norden

Skader som skyldes produkter som er videresolgt utenfor de områder som er avtalt, når sikrede ikke visste eller burde vite dette.

Hvilket ansvar?

 • Erstatningsansvar for skade på tredjemanns person og ting når: 

 • skaden er skjedd under utøvelse av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset, -

 • sikrede er erstatningsansvarlig i henhold til gjeldene rett -

 • skaden er konstatert i forsikringstiden 

 • ved produktansvar må skaden i tillegg være forårsaket av sikkerhetsmangler eller skadevoldende egenskaper ved produktet

 • Utover dette dekkes også:

 • Huseier- og byggherreansvar

 • Erstatningsansvar som eier/bruker -

 • av fast eiendom som benyttes i den angitte virksomhet, -

 • av fast eiendom som benyttes i den angitte virksomhet når det utføres rehabilitering, ombygging av eksisterende bygningskropp eller vedlikehold av bygningens ledninger i grunnen.

 • Ansvar for forurensning når

 • årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett.

 • Ansvar for motorvogn

 • i egenskap av eier, fører eller bruker av motorvogn med eget fremdriftsmaskineri når motorvognen ikke er bygd for større fart enn 10 km/t og er vanskelig å endre til større kjørefart, jf. forskrift 1961-04-14-3000.

 • Opphørt virksomhet

 • For medlemmer som slutter i sitt yrke dekker ansvarsforsikringen skader forårsaket i forsikringstiden inntil 5 år fra tidspunktet medlemmet trer ut av forsikringsordningen. Erstatningen for hvert medlem er likevel begrenset til kr 10 millioner for alle sk

Hva dekkes ikke?

 • Kontraktsansvar 

 • Erstatningsansvar for personskade på sikredes famile og skade på ting som tilhører sikredes familie 

 • Erstatningsansvar for skade på ting sikrede 

 • bruker, leier, låner eller har i kommisjon/salg 

 • har tatt hånd om for transport/flytting 

 • forvaring, oppbevaring, lagring. 

 • Erstatningsansvar ved forurensning når årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett 

 • Erstatningsansvar i egenskap av eier, fører, bruker av arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri, når skaden har sin årsak i feil manøvrering av arbeidsmaskinen. Forsikringen dekker heller ikke ansvar ved innleid bruk/tjeneste av nevnte innretninger 

 • Erstatningsansvar i egenskap av eier, fører, bruker eller driver av motorvogn, seilbåt, motorbåt, fartøy, fly eller luftfartøy. Forsikringen dekker heller ikke ansvar ved innleid bruk/tjeneste av nevnte innretninger 

 • Erstatningsansvar i egenskap av byggherre ved nybygg eller tilbygg - Erstatningsansvar i henhold til lov om yrkesskade 

 • Erstatningsansvar som kan kreves behandlet under lov om Norsk Pasientskadeerstatning. Skader som oppstår under behandling som skulle vært utført av helsepersonell omfattes heller ikke av ansvarsforsikringen - Erstatningsansvar etter produktansvarsloven kap 3 (legemiddelansvar) - Erstatningsansvar som relaterer seg til asbest 

 • Erstatningsansvar som skyldes straffbare handlinger 

 • Ansvar relatert til egne bøter, dagbøter, straffebøter, overtredelsesgebyr, punitive damages, exemplary damages og lignende 

 • Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg som følge av produksjon og omsetning av tobakksprodukter 

 • Erstatningsansvar som skyldes at et kjemisk eller farmasøytisk produkt ikke har virket etter sin hensikt eller hatt den tilsiktede effekt med mindre årsaken er en ren produksjonsfeil 

 • Erstatningsansvar for kostnader ved tilbakekallelse av produkter

 • Erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 1-6 (ansvar for skade voldt ved korrupsjon) 

 • Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg i henhold til skadeserstatningsloven § 3-5 (oppreising) og § 3-6 (erstatning for ærekrenking og krenking av privatlivets fred)

bottom of page