top of page

VEDTEKTER

Innhold

§ 1. Foreningens navn

§ 2. Formål

§ 3. Medlemskap

§ 4. Medlemmenes rettigheter og plikter

§ 5. Utmelding / eksklusjon

§ 6. Kontingent

§ 7. Årsmøtet

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

§ 9. Styret

§ 10. Etiske regler

§ 11. Etisk råd

§ 12. Komitèer / Utvalg

§ 13. Styremedlemmers godtgjørelse

§ 14. Revisjon / Regnskap

§ 15. Tvister

§ 16. Vedtektsendringer

§ 17. Oppløsning

§ 18. Datering

§ 1 Foreningens navn

1.1 Navnet er: Den Norske Kinesiologforening
1.2 Forkortes: DNKF
1.3 Adresse: SE: www.dnkf.no
1.4 Stiftet: 1989
1.5 Organisasjonsnummer: 988 167 320
1.6 Telefonnummer: SE: www.dkf.no-STYRET

§ 2 Formål

2.1 Den Norske Kinesiologforening er en interesseorganisasjon for alle typer kinesiologer. En kinesiolog arbeider ut fra kunnskapen om energiflyt. Kinesiologen bruker musklene som test- og kommunikasjonsverktøy for å fremme kroppens eget helbredelsespotensiale.


DNKF skal:
2.2 – fremme den faglige og etiske standarden blant medlemmene
2.3 – arbeide for å øke samfunnets anerkjennelse av kinesiologien
2.4 – arbeide for større tilgjengelighet og økt kjennskap til kinesiologi
2.5 – arbeide for en kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer
2.6 – stimulere til kunnskapsutvikling, forskning m.v for å forstå fagets egenart og videreutvikle kinesiologi som selvstendig fag
2.7 – samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale organisasjoner.

§ 3 Medlemskap

3.1 Søknad om medlemskap sendes til styret i DNKF med kopi/foto av sertifikater som bekrefter utdanningen via email/ post/nettside.

Det kan søkes om medlemskap i følgende kategorier:

3.2 Profesjonell Kinesiolog.

Vilkår: Være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og i utøverregisteret for alternativ behandling i Brønnøysund.

Gjennomført minimum 1000 undervisningstimer hos internasjonalt sertifiserte instruktører. Gjennomført 100 praksistimer, og oppfylle de til en hver tid gjeldende Fagkrav.

3.3 Sertifisert Kinesiolog

Vilkår:

Alternativ 1:

Gjennomføre minimum 600timer undervisningstimer hos internasjonalt sertifiserte instruktører.

Gjennomført 100 praksistimer, og oppfylle de til en hver tid gjeldende fagkrav.

Alternativ 2:

Gjennomføre Diploma of Neuro-Training ved College of Neuro-Training, og oppfylle de til en hver tid gjeldende fagkrav hos DNKF, og College of Neuro-Training.

3.4 Kinesiolog Praktiserende

Gir mulighet til å registrere seg i Enhetsregister for Alternativ Behandler i Brønnøysundregistrene.

 

Vilkår:

Alternativ 1:

Gjennomført 300timer undervisningstimer hos internasjonalt sertifiserte instruktører.

Gjennomført 50 praksistimer, og oppfylle de til en hver tid gjeldende Fagkrav.

Alternativ 2:

Gjennomføre «Certificate of Solution Oriented Neuro-Training» ved College of Neuro-Training, og de til en hver tid gjeldene Fagkrav hos DNKF og College of Neuro-Training.

3.5 Student

Ingen vilkår

 

*Overstående medlemskap kan fås med og uten forsikring.

 

Andre medlemskap:

3.6 Touch for Health Konsulent.

Vilkår: Gjennomført TFH 1-5, fullført studiebok,  TFH Training og bestått skriftlig, muntlig og praktisk prøve på både TFH 5 og TFH Training, og oppfylle de til en hver tid gjeldende Fagkrav.

3.7 Støttemedlem

Ingen vilkår.

3.8 Pensjonistmedlem

Vilkår: Være pensjonist

3.9 Æresmedlem:

Utnevnes av styret.

§ 4 Medlemmenes rettigheter og plikter Rettigheter:

4.1. Praktiserende Kinesiolog, Sertifisert Kinesiolog og Profesjonell Kinesiolog har rett til å bruke foreningens logo og til å vise til sitt medlemskap.  De har stemme og talerett på årsmøtet.

4.2. Studentmedlemmer, Kinesiolog Praktiserende, Sertifisert Kinesiolog, Profesjonelle Kinesiologer samt TFH Konsulent kan tegne ansvarsforsikring gjennom DNKF.

4.3. Studentmedlemmer kan delta på årsmøte, med talerett, men uten stemmerett.

4.4. Støttemedlemmer kan delta på årsmøtet. De har hverken tale eller stemmerett.

4.5. Æresmedlemmer har samme rettigheter som Kinesiolog Praktiserende. De får sin kontingent dekket av DNKF, men må tegne en privat ansvarsforsikring. Ønskes ansvarsforsikring gjennom DNKF må denne betales særskilt.

4.6 Alle medlemskategorier mottar medlemsbladet. Alle kan fremme saker overfor styret og Etisk råd.

4.7 Stemmeberettigede medlemmer har rett til å bruke fullmakt.
Plikter:

4.8 Medlemmer forplikter seg til å oppfylle de til en hver tid gjeldende faglige krav fastsatt av DNKF.

4.9 Medlemmer som har klienter er forpliktet til å tegne ansvarsforsikring.

4.10 Medlemmene plikter å holde seg à jour i utviklingen av kinesiologi og således ta etterutdanning for å holde seg oppdatert.

4.11 Alle medlemmer plikter å etterleve DNKFs formålsparagraf og etiske regler, samt å opptre på en slik måte at foreningen ikke kommer i vanry.

4.12 Offentlige uttalelser hvor DNKF blir nevnt skriftlig eller muntlig må ikke forekomme uten styrets godkjenning.

4.13 Medlemmer som ikke er lojale mot organisasjonens vedtekter eller etiske regler kan for kortere eller lengre tidsrom bli fratatt sine rettigheter, eller i de mer graverende tilfeller av illojalitet bli ekskludert fra organisasjonen.

4.14 Medlemmer skal respektere eiendomsretten og opphavsrettighetene til andres undervisningsmateriale. Undervisningsopplegg eller – materiale fra andre skal ikke kopieres uten tillatelse.

4.15 Medlemmene plikter å sende registreringsskjema og innmeldingsskjema til styret.

4.16 Endringer på foreningens fagkrav skal opp som årsmøtesak

§ 5 Utmelding og eksklusjon

5.1 Utmelding skal skje skriftlig til styret.


5.2 Medlemmer som handler i strid med DNKFs vedtekter og etiske regler, eller oppfører seg på en slik måte at DNKF kommer i vanry, kan bli suspendert av styret med øyeblikkelig virkning i en begrenset periode.


5.3 Årsmøtet avgjør ekskludering med 2/ 3 flertall

§ 6 Kontingent

6.1 Kontingenten fastsettes på årsmøtet


6.2 Kontingenten skal betales innen mars. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Årsmøtet

.1 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet


7.2 Ordinært årsmøte avholdes innen 1.april


7.3 Innkalling skal skje med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i medlemsbladet.


7.4 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 4 uker før møtet


7.5 Årsmøtets dagsorden med eventuelt innkomne forslag skal være kunngjort senest 2 uker før møtet


7.6 Saker som skal behandles på årsmøtet:


1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 protokoll-underskrivere
4. Godkjenning av årsberetning
5. Godkjenning av årsregnskap
6. Behandling av innkomne forslag
7. Fastsetting av kontingent
8. Vedtak av budsjett og økonomiplan
9. VALG av:
– leder og nestleder
– sekretær og kasserer
– 2 styremedlemmer
– 2 varamedlemmer
– Etisk råd bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem
– 2 redaktører
– valgkomitè, bestående av 2 medlemmer og 1 varamedlem

7.7 Alle medlemmer i foreningen har adgang til årsmøtet. I tillegg kan årsmøtet invitere andre personer og / eller media til å være tilstede.


7.8 Når kontingent for inneværende år er betalt innen 1. mars, har yrkesmedlemmer og vanlige medlemmer stemmerett på årsmøtet


7.9 Årsmøtet er beslutningsdyktig ved oppmøte av like mange eller flere medlemmer enn styrets sammensetning. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Det kan stemmes med fullmakt.


7.10 Skriftlig avstemming ved valg på årsmøtet skal skje dersom et eller flere medlemmer ønsker dette og i de tilfellene hvor det er flere enn en kandidat til vervet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

8.1 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret beslutter det, eller når minst 1/ 3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.


8.2 Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer skriftlig med 3 ukers varsel


8.3 Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen

§ 9 Styret

9.1 Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene og fatter alle vedtak


9.2 Styret representerer foreningen utad


9.3 Styret består av 6 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer) samt to varamedlemmer.


9.4 Valgperioden er to år. Leder er på valg hvert år, resten av styret hvert annet år, og varamedlemmer hvert år


9.5 Styret kan sende viktige saker til uravstemning blant medlemmene.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede eller styret kan gjøre beslutninger pr. e-post når dette er påkrevet.

 

En slik prosedyre forutsetter at: 


a) leder har mottatt bekreftelse om at alle styrets faste medlemmer har mottatt innkalling med eventuelle sakspapirer.


b) at minst 4 av styrets medlemmer er enige om at saken kan behandles på denne måten.


c) at vedtak protokollføres.

§ 10 Etiske regler

Ethvert medlem av DNKF plikter å
10.1 – drive sin praksis seriøst og samvittighetsfullt og alltid arbeide for klientens beste


10.2 – arbeide med klienter med respekt for deres integritet og overholde taushetsplikten.


10.3 – arbeide med klienter på en måte som tydeliggjør og respekterer deres autoritet. Det er klientens valg å tolke og anvende den informasjon som kommer fram gjennom bruken av kinesiologi.


10.4 – ikke gi løfte om lindring eller helbredelse


10.5 – ikke stille diagnoser, ikke ordinere eller regulere medisin og ikke behandle sykdommer, med mindre de har en utdannelse som berettiger til det.


10.6 – informere klienten om at kinesiologi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling, men tar for seg energistrømmene i kroppen og balanserer eventuelle blokkeringer av disse. Klienten skal informeres om at balanseringene er ikke-invaderende, og heller ikke fysisk manipulerende. Kinesiologi lar kroppens informasjonssystemer vise prioriterte preferanser for korrigering av ubalanser i forhold til tema og framdrift. Disse prioriteringer kommer fram ved bruk av muskelmonitoring som, ved sin egenart, skaper forbindelse mellom høyere og lavere nivåer av bevisstheten. Ved å adressere hele sinnets spekter, vil årsaken til en blokkering kunne avdekkes uansett tidsaspekt. Et godt resultat vil være helt avhengig av klientens deltagelse og ansvarstagen for egen helse. Et godt og varig resultat kan være avhengig av mentale eller fysiske hjemmeøvelser, samt en vurdering/endring av kosthold.


10.7 – anvende muskelmonitoring som et verktøy som kan gi feedback til klienten om nye og bedre muligheter.


10.8 – formidle respekt for klientens valg av andre behandlingsmetoder og terapeuter


10.9 – på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader per konsultasjon, og stipulere et antall konsultasjoner.


10.10 – drive en forsvarlig praksis etter offentlige normer og krav om forretningsførsel, foreningens regelverk og ha et åpent forhold til det etablerte helsevesen.


10.11 – føre journal etter løyve fra Datatilsynet i henhold til lover og vedtekter. Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Journalen skal oppbevares i minst 10 år. Klienten, eventuelt representant for klienten, har rett til innsyn i sin journal. Videre har klienten rett til retting og/eller sletting av mangelfulle personopplysninger. Representant må forevise skriftlig samtykke fra klienten dersom det ikke er åpenbart at klienten ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser. Utøveren skal påse at klienten kan ivareta sine rettigheter etter loven.


10.12 – ha de etiske regler godt synlig for en hver som kommer til konsultasjon.


10.13 – informere klienter som mener seg feilbehandlet i forhold til DNKFs etiske regler og retningslinjer for informasjonsplikt, om deres adgang til å legge sin sak frem for DNKFs etiske råd. Rådet plikter å være upartisk og evt. innhente utfyllende informasjon til sin behandling av klagesaker. Dersom klageren mener seg behandlet medisinsk uforsvarlig, evt. har tatt skade av behandlingen, er dette en sak for fylkeslegen.

§ 11 Etisk råd

11.1 Etisk råd består av 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges på årsmøtet.


11.2 Etisk råd saksbehandler klager som sendes inn til rådet.


11.3 Klagen skal sendes inn skriftlig til rådet og en kopi av klagen skal sendes den innberettede kinesiolog.


11.4 Saksbehandlingen skal være avsluttet innen 8 uker


11.5 Etisk råd har mulighet for å innkalle konsulentbistand, når dette er formålstjenlig, og/eller ved tvil om habilitet.


11.6 Finner Etisk råd at et medlem overtreder de etiske regler eller på annen måte handler til skade for klienter eller andre medlemmer, eller i uoverensstemmelse med foreningens fagetiske retningslinjer spesielt, eller regelverk generelt, kan rådet innstille til årsmøtet at medlemmet ekskluderes. Et medlem som er straffedømt for overtredelse av Lov om alternativ behandling av sykdom med forskrifter, skal uten forsinkelse, men senest 4 uker etter at dommen er gjort kjent for rådets medlemmer, meldes til styret som kan nedlegge yrkesforbud inntil saken kommer opp ved første årsmøte. Eksklusjon av et medlem ved årsmøtet skjer ved avstemming med 2/ 3 flertall.

§ 12 Komitèer og Utvalg

12.1 Det velges et etisk råd bestående av tre medlemmer og et varamedlem som velges for 2 år av gangen. Det utarbeides arbeidsinstruks.


12.2 Det velges to redaktører som velges for 2 år av gangen. Redaktørene har ansvar for å lage og utgi brosjyrer og medlemsblad samt annet relevant informasjonsmateriell.


12.3 Styret kan ved behov opprette andre komiteer, grupper og råd.

§ 13 Styremedlemmers godtgjørelse

13.1 Styremedlemmer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid og refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.


13.2 Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 14 Revisjon / regnskap

14.1 Regnskapet avsluttes den 31.12. hvert år.


14.2 Styret og kasserer er ansvarlig overfor årsmøtet for budsjett og regnskap.
§ 15 Tvister


15.1 Spørsmål om tolkning av disse vedtekter avgjøres av styret.


15.2 Avgjørelsen kan ankes til årsmøtet


15.3 Spørsmål som en ikke har bestemmelser for, avgjøres av styret, og ved videre tvist kan det fremmes for årsmøtet for avgjørelse.

§ 15 Vedtektsendringer inklusive instrukser

15.1 Vedtektsendringer kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten


15.2 Det kreves 2/ 3 flertall av de avgitte stemmene.


15.3 Vedtektsendringene trer i kraft med virkning fra det årsmøtet de blir vedtatt på.


15.4 I tillegg til vedtektene gis det spesielle instrukser. Disse undergis samme behandling som vedtektene og har vedtekts virkning.

§ 16 Oppløsning ( § 16 kan ikke endres)

16.1 Oppløsning av DNKF kan bare behandles på årsmøtet.


16.2 Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/ 3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.


16.3 For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/ 3 flertall.


16.4 Det kan stemmes ved uravstemning


16.5 Foreningens midler ved en oppløsning skal tilfalle beslektede formål.


16.6 Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av DNKF. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14.


16.7 Datering
Endringer foretatt årsmøtet 2002, Endringer foretatt årsmøtet 2004, Endringer foretatt årsmøtet 4. mars 2005 Endringer foretatt årsmøtet 31.mars 2006
Endringer foretatt på ekstraordinært årsmøte 24. november 2006 Siste endringer foretatt på ekstraordinært årsmøte 27 oktober 2008

Instruks for styret i DNKF

Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene og fatter alle vedtak Styret representerer foreningen utad. Uttalelser på vegne av DNKF til myndigheter, media etc. skal gjøres av leder, er leder forhindret svarer nestleder, eller den leder bemyndiger.
Styret består av 6 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer) samt to varamedlemmer. Valgperioden er to år. Leder er på valg hvert år, resten av styret hvert annet år.
Styret skal iverksette årsmøtets bestemmelser. Styret skal administrere og føre kontroll med DNKF`s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instukser og bestemmelser.
Styret kan ikke ta avgjørelser som har prinsipiell karakter eller som påfører foreningen forpliktelser.
Styret har til enhver tid taushetsplikt angående sensitive opplysninger om foreningens medlemmer.
Styret skal avholde styremøter når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Innkalling til styremøtene skal skje skriftlig og inneholde sakliste med relevante dokumenter for møtet. Det skal føres referat fra møtene og referat skal sendes alle styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller styret kan gjøre beslutninger pr. e-post når dette er påkrevet. En slik prosedyre forutsetter at a) leder har mottatt bekreftelse om at alle styrets faste medlemmer har mottatt innkalling med eventuelle sakspapirer. b) at minst 4 av styrets medlemmer er enige om at saken kan behandles på denne måten. c) at vedtak protokollføres.
Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Styret kan sende viktige saker til uravstemning blant medlemmene.
Styret skal påse at medlemmene av DNKF overholder foreningens etiske regler. Ved mistanke om at brudd foreligger, skal styret fremme saken inn for Etisk råd.
Styret kan ved behov opprette andre komiteer, grupper og råd.
Styret og kasserer er ansvarlig overfor årsmøtet for budsjett og regnskap
Styret skal utarbeide instrukser for foreningen. Instruksene godkjennes av årsmøtet. Styret utarbeider også stillingsbeskrivelser for de tillitsverv hvor dette er nødvendig.
Styremedlemmer som ikke fyller sine oppgaver på en tilfredsstillende måte, må stille sin plass til rådighet etter 2 muntlige og en skriftelig advarsel. Styremedlemmet har krav på å bli hørt og kan få saken sin overført til Etisk råd.

Æresmedlem
Som æresmedlem kan utnevnes personer som har utmerket seg ved sin innsats for foreningen, eller på andre måter har bidratt til kinesiologiens fremme på en ærefull og usedvanlig måte. Forslaget på en kandidat skal være stilt fra minimum tre medlemmer av foreningen. Forslag til æresmedlem stilles til styret som vurderer forslaget og innstiller til æresmedlemskap. Styret skal i sitt arbeid med å utnevne en person som æresmedlem se på helheten av kandidaten. Utnevnelsen til æresmedlemskap gjøres på årsmøtene.
Styret utarbeider innstillingen til utnevnelse på årsmøtet.

Årsberetningen.
Forslag til årsberetning utarbeides av leder og sekretær i fellesskap etter at årsrapporten fra eventuelle komitéer og råd forligger. Forslaget skal styrebehandles før den legges fram for årsmøtet. Årsberetningen bør sendes medlemmene i god tid før årsmøtet. Årsberetningen skal gi et fyldig og nøkternt bilde av foreningens virksomhet. Årsberetningen bør settes opp punktvis for hvert saksområde. Punktene bør nummereres.


En beretning skal inneholde:
1. Foreningens navn og ”årsberetning for året ….” 2. Innholdsfortegnelse. 3. Styrets sammensetning. 4. Antall styremøter, medlemsmøter og andre arrangementer 5. Oppgave over møter og arrangementer i kronologisk orden, og med angivelse av dato, sted, foredragsholder, foredragets tittel og antall tilstede. 6. De forskjellige komitéers sammensetning og arbeid (ofte vedlegges komitérapporter til årsberetningen.) 7. Kort oversikt over den økonomiske stilling. 8. Antall medlemmer i forrige år og dette år. Hvor mange helt nye medlemmer. 9. Samarbeid med andre organisasjoner. 10. Representasjon,. Hvem har representert foreningen og hvor. 11. Sluttbemerkninger.
I tillegg til de forannevnte punkter skal årsberetningen inneholde andre ting styret eller foreningen har arbeidet med i året som har gått. Alle beretninger skal arkivers.


Stemmegivning på årsmøtet
Fullmakt Styret gir muligheten til å ta i bruk fullmakt ved votering på årsmøtene. Vi er en landsomfattende forening og kostnadene kan for det enkelte medlem bli svært høye for oppmøte på årsmøtet. Ved bruk av fullmakt gis alle stemmeberettigede medlemmer en mulighet til å være med på å ta avgjørelse i foreningen.
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitt stemmene. Blanke stemmer skal telles og noteres som avgitte. Valg foregår skriftlig hvis et medlem eller flere ønsker det eller det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgte som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Uravstemning
Viktige saker avgjøres ved uravstemning. Beslutning om dette fattes av årsmøtet eller av styret. Uravstemning skal være ordnet på en slik måte at alle får anledning til å stemme. Den må være avholdt senest fire uker etter at beslutning om uravstemning er fattet. Stemmegivningen kan foregå både ved post og e-mail.

Instrukser for Etisk Råd
Etisk råd består av 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges på årsmøtet for 2 år av gangen.
Etisk råd skal bestå av medlemmer som har en bred og lang erfaring som kinesiolog. Rådet plikter å være upartisk og skal vurdere enhver klage på en objektiv måte og med ekspertise på kinesiologi og klientbehandling.
Etisk råd saksbehandler klager som sendes inn skriftlig til rådet og en kopi av klagen skal sendes den innberettede kinesiolog.
Saksbehandlingen skal være avsluttet innen 8 uker.
I saker hvor klager mener seg behandlet medisinsk uforsvarlig eller har tatt skade av behandlingen, skal klagen oversendes fylkeslegen med en uttalelse fra Etisk råd.
Etiske råd har mulighet for å innkalle konsulentbistand, når dette er formålstjenelig.
Etiske råd skal påse at DNKFs medlemmer overholder foreningens etiske regler.
Finner Etiske råd at et medlem overtreder de etiske regler eller på annen måte handler til skade for andre medlemmer eller i uoverensstemmelse med foreningens målsetning kan rådet innstille til årsmøtet at medlemmet ekskluderes. Eksklusjon av et medlem ved årsmøtet skjer ved avstemming med 2/3 flertall. Følgende etiske regler til grunn for foreningen:
– drive sin praksis seriøst og samvittighetsfullt og alltid arbeide for klientens beste – arbeide med klienter med respekt for deres integritet og overholder taushetsplikten. – arbeide med klienter på en måte som tydeliggjør og respekterer deres autoritet. Det er klientens valg å tolke og anvende den informasjon som kommer fram gjennom bruken av kinesiologi. – ikke gi løfte om lindring eller helbredelse – ikke stille diagnoser, ikke ordinere eller regulere medisin og ikke behandle sykdommer, med mindre de har en utdannelse som berettiger til det. – informere klienten om at kinesiologi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling – anvende muskelmonitoring som et verktøy som kan gi feedback til klienten om nye og bedre muligheter. – formidle respekt for klientens valg av andre behandlingsmetoder og terapeuter – informere på forhånd klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader per konsultasjon – drive praksis etter offentlig godkjente normer og ha et åpent forhold til det etablerte helsevesen – føre journal etter løyve fra Datatilsynet i henhold til lover og vedtekter. Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Journalen skal oppbevares i minst 10 år. Klienten, eventuelt representant for klienten, har rett til innsyn i sin journal.

bottom of page